Định nghĩa và diễn giải các thuật ngữ trong HĐMB căn hộ

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

ĐỊNH NGHĨA:Các từ ngữ và thuật ngữ trong HĐMB sẽ được hiểu như sau:

 

1.1 “Hợp Đồng” là Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ này và toàn bộ các Phụ Lục đính kèm cũng như mọi sửa đổi, bổ sung hoặc thỏa thuận liên quan đến Hợp Đồng do Hai Bên xác lập, ký kết bằng văn bản vào từng thời điểm và cùng thống nhất là một phần không thể tách rời của Hợp Đồng trong quá trình thực hiện.

 

2.2 “Bên” có nghĩa là Bên Bán hoặc Bên Mua tùy theo ngữ cảnh. Trong trường hợp Bên Mua có từ 02 (hai) người trở lên, thì mọi dẫn chiếu đến Bên Mua trong Hợp Đồng có nghĩa là từng người trong số họ và mọi nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên Mua theo Hợp Đồng đều là nghĩa vụ liên đới và riêng rẽ. Bên Bán không có nghĩa vụ phải xác định nghĩa vụ cá nhân của từng người thuộc Bên Mua nhưng Bên Bán, theo quyết định riêng của mình, có thể yêu cầu riêng từng người thuộc Bên Mua thực hiện một cách riêng rẽ hoặc tất cả những người thuộc Bên Mua thực hiện một cách liên đới nghĩa vụ theo Hợp Đồng.

 

Để thuận tiện, tất cả những người thuộc Bên Mua (nếu có từ 02 (hai) người trở lên) sẽ ủy quyền cho 01 (một) người (―Người Được Ủy Quyền ) làm đại diện để giao dịch Hợp Đồng với Bên Bán và bất kỳ/tất cả các hành vi của Người Được Ủy Quyền này sẽ ràng buộc tất cả những người thuộc Bên Mua và Bên Bán không cần phải có sự chấp thuận riêng của từng người thuộc Bên Mua. Văn bản ủy quyền phải được lập và công chứng theo quy định của pháp luật giữa các người thuộc Bên Mua cho Người Được Ủy Quyền .

 

1.3 “Hai Bên” có nghĩa là Bên Bán và Bên Mua theo quy định của Hợp Đồng.

 

1.4 “Bên Bán”/“Chủ Đầu Tư "có nghĩa là Công ty cổ phần Bất động sản ..... và bất cứ tổ chức nào kế thừa quyền và nghĩa vụ pháp lý của Bên Bán.

 

1.5 “Bên Mua”/“Chủ Sở Hữu Căn Hộ” là người có quyền sở hữu hợp pháp đối với một hoặc nhiều Căn Hộ trong Tòa Nhà theo Giấy Chứng Nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp; hoặc người có được quyền sở hữu Căn Hộ trên cơ sở hợp đồng/văn bản thừa kế, tặng cho, mua bán, phù hợp với quy định của pháp luật, nhưng chưa được cấp Giấy Chứng Nhận. Trong Hợp Đồng, Chủ Sở Hữu Căn Hộ là Bên Mua, các Chủ Sở Hữu Căn Hộ khác là các cá nhân, tổ chức khác ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ với Bên Bán.

 

1.6 ―Người Cư Ngụ Khác ‖ nghĩa là bất kỳ người nào khác ngoài Chủ Sở Hữu Căn Hộ, dù ngắn hạn hay dài hạn, sống trong hay ngụ tại hay sử dụng Căn Hộ dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm: Các thành viên gia đình hoặc người giúp việc (nếu có) của Chủ Sở Hữu Căn Hộ. Khách thăm/người được mời của Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Bên thuê/Bên thuê lại, kể cả nhà thầu. Bên thuê, Bên thuê lại Căn Hộ. Bất kỳ người nào khác mà Chủ Sở Hữu Căn Hộ cho phép được vào hay sống trong hay ngụ tại hay sử dụng Căn Hộ dưới bất kỳ hình thức nào, dù ngắn hạn hay dài hạn.

 

1.7 “Dự Án” có nghĩa là Dự án Khu liên hợp cao ốc trung tâm thương mại – văn phòng và căn hộ với tên thương mại là ....... tại Đường số [•] do Bên Bán làm Chủ đầu tư.

 

1.8 “Tòa Nhà” là toàn bộ nhà chung cư có Căn Hộ tại Đường số [•], Phường ....., Quận ...., Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các căn hộ, diện tích kinh doanh, thương mại và các công trình tiện ích chung của Tòa Nhà, kể cả phần khuôn viên (nếu có).

 

1.9 “Căn Hộ” là một căn hộ trong Tòa Nhà được xây dựng theo cấu trúc kiểu khép kín theo thiết kế đã được phê duyệt thuộc Dự Án với các đặc điểm được mô tả tại Điều 2 và Phụ Lục 1 của Hợp Đồng này.

 

1.10 ―Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ‖ là diện tích sử dụng riêng của Căn Hộ được tính theo kích thước thông thủy và được ghi vào Giấy Chứng Nhận cấp cho người mua, bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong Căn Hộ và diện tích ban công, lô gia (nếu có) gắn liền với Căn Hộ; không tính tường bao Căn Hộ, tường phân chia các căn hộ và diện tích sàn có cột , hộp kỹ thuật nằm bên trong Căn Hộ. Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn, trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung được thể hiện rõ trong bản vẽ thiết kế mặt bằng Căn Hộ đã được phê duyệ t.

 

1.11 “Diện Tích Sàn Xây Dựng Căn Hộ” là diện tích tính từ tim tường bao, tường ngăn Căn Hộ, bao gồm cả diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong Căn Hộ.

 

1.12 “Giá Bán Căn Hộ”: được xác định bằng tiền đồng Việt Nam (VNĐ), là tổng khoản tiền mà Bên Mua phải thanh toán cho Bên Bán.

 

1.13 “Kinh Phí Bảo Trì” là khoản tiền 2% của Giá Bán của Căn Hộ mà các chủ sở hữu trong Tòa Nhà có nghĩa vụ phải đóng góp đối với Phần Sở Hữu Riêng của mình để phục vụ cho việc bảo trì Phần Sở Hữu Chung trong Tòa Nhà nêu tại Điều 3.2.

 

1.14 ―Phần Sở Hữu Chung‖ là phần diện tích và không gian còn lại trong khuôn viên của Tòa Nhà ngoài Phần Sở Hữu Riêng được xác định chi tiết tại Điều 13 của Hợp Đồng.

 

1.15 "Phần Sở Hữu Riêng" có nghĩa là Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Mua và Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán và các phần sở hữu riêng khác của các Chủ Sở Hữu Căn Hộ khác.

 

1.16 ―Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán ‖ là các diện tích và khu vực thuộc quyền sở hữu riêng của Bên Bán (do Bên Bán giữ lại và không phân bổ giá trị phần diện tích thuộc sở hữu riêng này vào Giá Bán Căn Hộ cho các bên mua), bao gồm các hạng mục được xác định chi tiết tại Điều 13.2 của Hợp Đồng.

 

1.17 ―Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Mua ‖ là phần diện tích sàn bên trong Căn Hộ và các trang thiết bị kỹ thuật gắn liền với Căn Hộ, được xác định chi tiết tại Điều 13.1, Phụ Lục 1 và Phụ Lục 4 của Hợp Đồng.

 

1.18 “Phí Quản Lý” là các khoản phí phải trả cho các Dịch Vụ Quản Lý nêu tại Điều 6.

 

1.19 “Phí Sử Dụng Dịch Vụ Gia Tăng” là các khoản phí cho việc sử dụng, tận hưởng các dịch vụ gia tăng và tiện nghi trong Tòa Nhà , được xác định cụ thể trong Nội Quy Tòa Nhà và được Ban Quản Trị Tòa Nhà quyết định tại từng thời điểm cụ thể.

 

1.20 “Biên Bản Bàn Giao Căn Hộ” là biên bản ghi nhận việc Bên Bán bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua.

 

1.21 “Ngày Bàn Giao” là ngày xác lập Biên Bản Bàn Giao Căn Hộ.

 

1.22 “Giấy Chứng Nhận” là Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho Bên Mua theo quy định của Luật Đất đai.

 

1.23 “Nội Quy Tòa Nhà” là bản nội quy quản lý, sử dụng Tòa Nhà được đính kèm theo Hợp Đồng và tất cả các sửa đổi, bổ sung được Hội Nghị Tòa Nhà thông qua trong quá trình quản lý, sử dụng Căn Hộ. Tại thời điểm ký kết Hợp Đồng, Nội Quy Tòa Nhà được Bên Bán ban hành và quy định tại Phụ lục 2 của Hợp Đồng.

 

1.24 “Ban Quản Trị Tòa Nhà” là những người đại diện cho các chủ sở hữu, người sử dụng Tòa Nhà để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp trong quá trình sử dụng. Ban Quản Trị Tòa Nhà được thành lập bởi Hội Nghị Tòa Nhà theo quy định tại Luật Nhà ở.

 

1.25 ―Hội Nghị Tòa Nhà‖ có nghĩa là là hội nghị của các cư dân và người sử dụng Tòa Nhà để bầu ra Ban Quản Trị Tòa Nhà, quyết định các vấn đề về sửa đổi, bổ sung Nội Quy Tòa Nhà, Quy chế hoạt động của Ban Quản Trị, lựa chọn doanh nghiệp quản lý, vận hành Tòa Nhà và các vấn đề khác theo quy định của pháp luật.

 

1.26 “Bảo Hành Căn Hộ” là việc khắc phục, sửa chữa, thay thế các hạng mục được liệt kê cụ thể tại Điều 11 khi bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi vận hành sử dụng không bình thường mà không phải do lỗi của người sử dụng Căn Hộ gây ra trong khoảng thời gian theo quy định của Luật Nhà ở và theo thỏa thuận trong Hợp Đồng này.

 

1.27 “Sự Kiện Bất Khả Kháng” là sự kiện xảy ra một cách khách quan mà mỗi Bên hoặc các Bên không thể lường trước được và không thể khắc phục được để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Các trường hợp được coi là Sự Kiện Bất Khả Kháng được các Bên nhất trí thỏa thuận cụ thể tại Điều 14.

 

1.28 “Ngày” là các ngày trong tuần, bao gồm cả thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết.

 

1.29 ―Doanh Nghiệp Quản Lý‖ là đơn vị thực hiện việc quản lý, vận hành Tòa Nhà sau khi Tòa Nhà được xây dựng xong và đưa vào sử dụng.

 

DIỄN GIẢI:

 

1.30 Các đầu mục hoặc tiêu đề chỉ để tham khảo và không nhằm để diễn giải hoặc giải thích nội dung của Hợp Đồng này .

 

1.31 Mọi tham chiếu đến các Điều và các Phụ Lục là các tham chiếu đến các Điều và các Phụ Lục của Hợp Đồng này.

 

1.32 Các danh từ số ít cũng chính là các danh từ số nhiều và ngược lại .

 

1.33 Các tham chiếu đến một người hoặc một Bên thứ ba sẽ được hiểu là các tham chiếu đến một cá nhân hoặc một pháp nhân được thành lập dưới bất kỳ hình thức nào cũng như những người kế nhiệm hoặc những người nhận chuyển nhượng của các cá nhân và pháp nhân đó.

 

ĐIỀU 2. GIÁ BÁN CĂN HỘ, KINH PHÍ BẢO TRÌ

 

2.1 Giá Bán Căn Hộ:

 

a. Giá Bán Căn Hộ được tính theo công thức lấy đơn giá 01 m2 diện tích sử dụng căn hộ (x) với Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ, cụ thể là:

 

[•] m2 diện tích sử dụng (x) [•] đồng/m2 diện tích sử dụng = [•] đồng (Bằng chữ: [•])

 

Giá Bán Căn Hộ sẽ không thay đổi bất kể thời điểm bàn giao Căn Hộ, trừ trường hợp chênh lệch theo quy định tại Điều 2.2.a. Giá Bán Căn Hộ quy định tại điểm này đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng và Kinh Phí Bảo Trì, trong đó:

 

(i) Giá Bán (đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất) là: [•] đồng.

 

(ii) Thuế Giá Trị Gia Tăng = [•] đồng

 

Khoản thuế này không tính trên tiền sử dụng đất nộp cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

(iii) Kinh Phí Bảo Trì bằng 2% (hai phần trăm) Giá Bán của Căn Hộ (kinh phí này được tính trước thuế) là [•] đồng ([•] đồng) và được thanh toán theo thỏa thuận tại Điều 3.2.

 

b. Giá Bán Căn Hộ nêu tại Điểm a Khoản này không bao gồm: Các khoản thuế và lệ phí khác do Bên Mua chịu trách nhiệm thanh toán theo thỏa thuận tại Điều 7. Chi phí kết nối, lắp đặt các thiết bị và sử dụng các dịch vụ cho Căn Hộ gồm: dịch vụ cung cấp gas, dịch vụ bưu chính, viễn thông, truyền hình và các dịch vụ thực tế khác mà Bên Mua sử dụng cho riêng Căn Hộ hoặc cho riêng Bên Mua. Các chi phí này Bên Mua thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung ứng dịch vụ.

 

Chi phí bảo trì Phần Sở Hữu Chung tương ứng Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Mua trong trường hợp chi phí bảo trì này vượt quá Kinh Phí Bảo Trì của Tòa Nhà được tính trong Giá Bán Căn Hộ theo quyết định của Ban Quản Trị Tòa Nhà. Phí Quản Lý và Phí Sử Dụng Dịch Vụ Gia Tăng hàng tháng: Bên Mua có trách nhiệm thanh toán các phí này theo thỏa thuận tại Điều 6. Các khoản tiền khác mà Bên Mua phải thanh toán theo Nội Quy Tòa Nhà đính kèm tại Phụ Lục 2.

 

c. Hai Bên thống nhất rằng: Trong Hợp Đồng này, tất cả các dẫn chiếu đến thuật ngữ ―Giá Bán Căn Hộ‖ sẽ bao gồm cả Giá Bán Căn Hộ như đề cập tại Điều 3.1.a và Giá Bán Căn Hộ Chênh Lệch (nếu có) như đề cập tại Điều 2.2.a. Kể từ Ngày Bàn Giao Căn Hộ và trong suốt thời hạn sở hữu, sử dụng Căn Hộ đã mua thì Bên Mua phải nộp các nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành, thanh toán Phí Quản Lý hàng tháng và các loại phí dịch vụ khác do việc sử dụng các tiện ích như: gửi giữ xe, khí đốt, điện, nước, điện thoại, truyền hình cáp... cho nhà cung cấp dịch vụ.

 

2.2 Kinh Phí Bảo Trì:

 

a. Bên Mua sẽ thanh toán Kinh Phí Bảo Trì cho Bên Bán trước Ngày Bàn Giao . Bên Bán sẽ gửi khoản tiền này vào tài khoản riêng mở tại ngân hàng thương mại theo lãi suất không kỳ hạn trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày thu kinh phí của Bên Mua. Bên Bán sẽ quản lý Kinh Phí Bảo Trì cho đến khi Ban Quản Trị Tòa Nhà được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và sau đó bàn giao Kinh Phí Bảo Trì (bao gồm cả tiền lãi) cho Ban Quản Trị Tòa Nhà trong thời hạn tối đa là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận Ban Quản Trị Tòa Nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

b. Nếu cần bất kỳ khoản tiền bổ sung nào để thanh toán cho việc bảo trì Tòa Nhà trong trường hợp Kinh Phí Bảo Trì không đủ, Bên Mua sẽ đóng góp thêm trên cơ sở tỷ lệ với Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ Thực Tế, với điều kiện là Bên Bán hoặc Ban Quản Trị Tòa Nhà ( sau khi thành lập) phải gửi văn bản thông báo trước cho Bên Mua và việc thu chi, bổ sung Kinh Phí Bảo Trì được thực hiện theo Nội Quy Tòa Nhà và quy định pháp luật.

 

c. Kinh Phí Bảo Trì có thể được sử dụng để thanh toán các khoản Chi Xây Dựng Cơ Bản cho các công việc thực hiện tại Tòa Nhà và các tài sản đi kèm. ―Chi Xây Dựng Cơ Bản‖ có nghĩa là các loại thành phần/hệ thống của Tòa Nhà và các tài sản đi kèm, và được công nhận theo các nguyên tắc kế toán, được chấp nhận rộng rãi là các khoản chi xây dựng cơ b ản (không phải chi phí), như việc xây dựng, lắp đặt các hệ thống dịch vụ, máy phát điện cho các dịch vụ thiết yếu, thang máy, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống điều hòa nhiệt độ, hệ thống điện, hệ thống thông gió, hệ thống phòng cháy chữa cháy, sơn lại tư ờng bên ngoài, thay lại đá, lắp kính và việc cải tạo định kỳ Phần Sở Hữu Chung để duy trì chất lượng của Tòa Nhà. Để tránh nhầm lẫn, Chi Xây Dựng Cơ Bản sẽ không bao gồm các chi phí phát sinh bên trong không gian của Bên Mua như việc sơn, thay thảm, sàn và các cải tạo có liên quan.